Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!

 
Chat-Suche :  peshtera
Ergebnisse 1 - 1 von 1  (0,110 Sekunden)

Peshtera Chaträume

Kategorie:  International  >  Europa  >  Bulgarien  >  Peshtera
 

Peshtera FreeUniBG

Chatraum - 2 Besucher - vor 45 Minuten - aktuelles Topic:  kalpazan.net forum bulgaria internet systems pst.bg !
Kategorie: Peshtera Chaträume

pleven (4)   bg (3)   lom (1)   sliven (4)   dobrich (2)   bulgarian (6)  Bulgarien Chaträume

Bulgaria BGirc.com

Chatraum - 192 Besucher - vor 52 Minuten - aktuelles Topic:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria ABVNet

Chatraum - 32 Besucher - aktuelles Topic:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria OptiLan

Chatraum - 53 Besucher - vor 39 Minuten - aktuelles Topic:  ×åñòèò ðîæäí äåí íà Ìèëåí ( milen ) Ïîæåëàâàìå ìó ìíîãî çäðàâå è êúñìåò êàêòî ìíîãî ïàðè çà õàð÷åíå è êó÷êè çà æóëåíå ( by OptiLan Team )
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria BGirc.org

Chatraum - 38 Besucher - aktuelles Topic:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria freenode

Chatraum - 19 Besucher - vor 55 Minuten - aktuelles Topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria ZoneBG

Chatraum - 10 Besucher - vor 31 Minuten - aktuelles Topic:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net:5000
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria Rizon

Chatraum - 3 Besucher - vor 54 Minuten - aktuelles Topic:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria FreeUniBG

Chatraum - 223 Besucher - vor 45 Minuten - aktuelles Topic:  http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Blog.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria EFnet

Chatraum - 7 Besucher - vor 54 Minuten - aktuelles Topic:  There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
Kategorie: Bulgarien Chaträume

fewona Fewona

Chatraum - 5 Besucher - vor 46 Minuten - aktuelles Topic:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!


eu (6)   haskovo (4)   european (18)   europa (22)  

<      1       2       3      >