Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!

 
Chat-Suche :  facebook
Ergebnisse 1 - 10 von 269  (0,093 Sekunden)

Facebook Chaträume

Kategorie:  Medien  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Chatraum - 21 Besucher - vor 143 Minuten - aktuelles Topic:  ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Kategorie: Facebook Chaträume

facebook KampungChat

Chatraum - 40 Besucher - vor 133 Minuten - aktuelles Topic:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Kategorie: Facebook Chaträume

facebook NationCHAT

Chatraum - 7 Besucher - vor 131 Minuten - aktuelles Topic:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Kategorie: Facebook Chaträume

facebook BGirc.com

Chatraum - 35 Besucher - vor 141 Minuten - aktuelles Topic:  Ïðåäóïðåæäàâàì âè, ÷å óòðå ùå øîôèðàì èçâúíãðàäñêî. Ìîëÿ äà íå íàïóñêàòå íàñåëåíîòî ñè ìÿñòî.
Kategorie: Facebook Chaträume

facebook Rizon

Chatraum - 5 Besucher - vor 143 Minuten - aktuelles Topic:  Welcome to FaceBook.com
Kategorie: Facebook Chaträume

varna BGirc.com

Chatraum - 195 Besucher - vor 141 Minuten - aktuelles Topic:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.bg .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Kategorie: Varna Chaträume

gyuvetch BGirc.com

Chatraum - 160 Besucher - vor 141 Minuten - aktuelles Topic:  Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/

facebook IRCnet

Chatraum - 10 Besucher - vor 143 Minuten - aktuelles Topic:  #facebook
Kategorie: Facebook Chaträume

ubuntu-ngo freenode

Chatraum - 3 Besucher - vor 143 Minuten - aktuelles Topic:  What is Ubuntu-NGO, ROOT is here | http://daniel.holba.ch/blog/?p=422 | https://wiki.ubuntu.com/NGO |Join https://launchpad.net/~ubuntu-ngo | http://ubuntungo.wordpress.com/2009/11/11/ubuntu-ngo-what-is-it-we-do-again | https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+spec/community-lucid-ngo | Facebook group: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=126648474029896&ref=ts
Kategorie: Ubuntu Chaträume

sssd freenode

Chatraum - 48 Besucher - vor 143 Minuten - aktuelles Topic:  SSSD 2.2.2 and 1.16.4 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML

social networking (2)   fetlife (8)  

<      1       2       3       4       5      >