Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!

 
Chat-Suche :  bg
Ergebnisse 1 - 2 von 2  (0,128 Sekunden)

BG Chaträume

Kategorie:  International  >  Europa  >  Bulgarien  >  BG
 

bg QuakeNet

Chatraum - 5 Besucher - vor 120 Minuten - aktuelles Topic:  yo!
Kategorie: Bulgarien Chaträume

BG BGirc.com

Chatraum - 13 Besucher - vor 119 Minuten - aktuelles Topic:  ne stava samo s likove.. trqbva si i zdr kpr
Kategorie: Bulgarien Chaträume

eu (6)   shumen (1)   sevlievo (1)   europe (48)   bulgarian (4)   yambol (1)  Bulgarien Chaträume

Bulgarien BGirc.com

Chatraum - 1 Besucher - vor 119 Minuten - aktuelles Topic:  <->Äîáðå äîøëè â êàíàë #Bulgarien <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria BGirc.com

Chatraum - 135 Besucher - vor 119 Minuten - aktuelles Topic:  ...... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network » #Bulgaria . Óåáñàéò íà ìðåæàòà » www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà » http://forum.bgirc.com & #help . Facebook » https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ » https://www.facebook.com/groups/BgIRC
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria ZoneBG

Chatraum - 29 Besucher - vor 104 Minuten - aktuelles Topic:  Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria ShellHosting

Chatraum - 27 Besucher - aktuelles Topic:  Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria freenode

Chatraum - 22 Besucher - vor 120 Minuten - aktuelles Topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria Undernet

Chatraum - 8 Besucher - vor 120 Minuten - aktuelles Topic:  Dobre doshli v #Bulgaria
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria DALnet

Chatraum - 6 Besucher - vor 120 Minuten - aktuelles Topic:  Welcome to #Bulgaria ..
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria Rizon

Chatraum - 3 Besucher - vor 120 Minuten - aktuelles Topic:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria FreeUniBG

Chatraum - 159 Besucher - vor 114 Minuten - aktuelles Topic:  http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria OptiLan

Chatraum - 85 Besucher - vor 110 Minuten - aktuelles Topic:  Make OptiLan great again! Za vhost /msg hostserv help & http://levski.org/ & http://irc.ssi.bg/ & http://yourpic.eu/
Kategorie: Bulgarien Chaträume


sliven (1)   european (14)   europe (48)   bulgarian (4)  

<      1       2       3      >