Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!

 
Chat-Suche :  bg
Ergebnisse 1 - 4 von 4  (0,112 Sekunden)

BG Chaträume

Kategorie:  International  >  Europa  >  Bulgarien  >  BG
 

BG BGirc.com

Chatraum - 1 Besucher - vor 147 Minuten - aktuelles Topic:  Kein Topic
Kategorie: Bulgarien Chaträume

BG FreeUniBG

Chatraum - 1 Besucher - vor 139 Minuten - aktuelles Topic:  #BG
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bg UniBG

Chatraum - 2 Besucher - vor 127 Minuten - aktuelles Topic:  Kein Topic
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bg QuakeNet

Chatraum - 6 Besucher - vor 149 Minuten - aktuelles Topic:  MissionForce: CyberStorm
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgarian (4)   nova zagora (1)   rakovski (1)   europe (44)   sofia (11)   bulgaria (17)  Bulgarien Chaträume

Bulgaria BGirc.com

Chatraum - 187 Besucher - vor 147 Minuten - aktuelles Topic:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria ABVNet

Chatraum - 32 Besucher - aktuelles Topic:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria FreeUniBG

Chatraum - 200 Besucher - vor 139 Minuten - aktuelles Topic:  www.FreeUniBG.eu - Welcome to #Bulgaria and have a nice chat ! :)
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria BGirc.org

Chatraum - 39 Besucher - aktuelles Topic:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria freenode

Chatraum - 18 Besucher - vor 149 Minuten - aktuelles Topic:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria Rizon

Chatraum - 3 Besucher - vor 149 Minuten - aktuelles Topic:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria EFnet

Chatraum - 4 Besucher - vor 146 Minuten - aktuelles Topic:  There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria OptiLan

Chatraum - 32 Besucher - vor 134 Minuten - aktuelles Topic:  OptiLan Çà HostServ /msg hostserv help
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria UniBG

Chatraum - 52 Besucher - vor 127 Minuten - aktuelles Topic:  https://www.chatpat.bg
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria ZoneBG

Chatraum - 17 Besucher - vor 125 Minuten - aktuelles Topic:  welcome!
Kategorie: Bulgarien Chaträume


european (16)   montana (3)   gabrovo (2)   eu (6)  

<      1       2      >