Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!
 
Chat-Suche :  windows 8
Ergebnisse 31 - 40 von 143  (0,120 Sekunden)*

Windows 8 Chaträume

Kategorie:  Computer  >  Betriebssysteme  >  Microsoft Windows  >  Windows 8
 


xamarin freenode

Chatraum - 30 Besucher - vor 131 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to #Xamarin, native iOS, Android, and Windows apps. https://xamarin.com/ | Recent News: https://blog.xamarin.com | http://hastebin.com/ | Xamarin employees MSG Trioxin for ops | Stick around so it can grow :) | We're linked to the Slack chat. Messages you post will be seen by people who join after your msg has been posted. Be patient ;)

gridcoin-help Snoonet

Chatraum - 2 Besucher - vor 113 Minuten - aktuelles Topic: [GRC] Welcome to Gridcoin's Offical Un-Offical Help Channel!!! The current gridcoinresearchd clients are v3.7.10.0-unk for Windows & vv3.7.10.0-g250d96a5c for *nix | Rewarding BOINC Contribution's | A Homepage @ https://www.gridcoin.us & Source Code is availiable @ https://github.com/gridcoin/Gridcoin-Research

xbmc-dev freenode

Chatraum - 3 Besucher - vor 131 Minuten - aktuelles Topic: Official XBMC development channel. For end-user support including Windows specific support, /join #xbmc. For Linux specific support, /join #xbmc-linux. For OSX specific support, /join #xbmc-osx. For PVR feature support, /join #xbmc-pvr. We also have a dedicated section for development in the forums http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?fid=93.
Kategorie: Kodi Entwicklung Chaträume

famitracker EsperNet

Chatraum - 22 Besucher - vor 124 Minuten - aktuelles Topic: FamiTracker: NES/Famicom music editor for Windows ~ http://famitracker.com/ ~ Beta preview version 0.5 http://forums.famitracker.com/viewtopic.php?f=4&t=173 ~ Latest stable version 0.4.6 http://famitracker.com/files/FamiTracker-v0.4.6.zip ~ New phpBB forums! http://forums.famitracker.com/ ~ Discord: https://discord.gg/dwVzVWD (unofficial)

Powershell freenode

Chatraum - 256 Besucher - vor 131 Minuten - aktuelles Topic: #PowerShell is our slack bridgebot | Join the Windows PowerShell group on Slack http://bit.ly/psslack or http://slack.poshcode.org, or Discord https://discordapp.com/invite/AtzXnJM | Remember http://bit.ly/meta-be-nice | Please paste code on http://gist.github.com or https://floobits.com/PoshCode/PowerShell.Slack.com/
Kategorie: Command Line Chaträume

htc-evo-4g-lte freenode

Chatraum - 6 Besucher - vor 131 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to Windows 101 - Learn DOS commands here! | #htc-dev gogogo! | S-OFF: http://tinyw.in/PqF6 | XDA: http://tinyw.in/gt7Y | TWRP: http://tinyw.in/rJqa | CM11: http://tinyw.in/6POM | CM10.2: http://tinyw.in/9yac Gapps: http://d-h.st/SJu | Firmware: http://tinyw.in/cRCf | Jewel: http://goo.gl/rqPne | Omni: http://d-h.st/vs1 (all) |
Kategorie: HTC Chaträume

belene FreeUniBG

Chatraum - 89 Besucher - vor 123 Minuten - aktuelles Topic: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

ipv6-ru freenode

Chatraum - 18 Besucher - vor 131 Minuten - aktuelles Topic: https://version6.ru/ || UTF-8! Not KOI8, not windows-1251! || ?? ???????????, ????? ?? ????????. ????? ????????, ???? ?????? ???????? ? ??? ???????. ??? ????????? ????? ? ??? ? ???. ? ???????: ??????????? ??????.
Kategorie: IPv6 Russland Chaträume

Windows DALnet

Chatraum - 13 Besucher - vor 131 Minuten - aktuelles Topic: We now return to our regularly scheduled idling, which is already in progress!
Kategorie: Microsoft Windows Chaträume

windows 98 (1)   microsoft windows (11)   windows server (11)   win8 (1)  

<      2       3       4       5       6      >   
 


Chat-Verzeichnis:    Microsoft Windows Chat    Windows 10 Chat    Windows 2000 Chat    Windows 2003 Chat    Windows 2008 Chat    Windows 7 Chat    Windows 95 Chat    Windows 98 Chat    Windows Mobile Chat    Windows Vista Chat    Windows XP Chat    . . .