Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!
 
Chat-Suche :  windows
Ergebnisse 41 - 50 von 148  (0,089 Sekunden)*

Windows Chaträume

Kategorie:  Computer  >  Betriebssysteme  >  Microsoft Windows  >  Windows
 


truecrypt freenode

Chatraum - 28 Besucher - vor 124 Minuten - aktuelles Topic: TrueCrypt development is halted. || 7.1a (last full version) available at truecrypt.ch || <Windows>> || VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt || LibreCrypt based on FreeOTFE || ProxyCrypt via ImDisk || DiskCryptor based on DriveCrypt || Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.
Kategorie: Cryptography Chaträume

Belene FreeUniBG

Chatraum - 54 Besucher - vor 115 Minuten - aktuelles Topic: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

snorenotify freenode

Chatraum - 4 Besucher - vor 124 Minuten - aktuelles Topic: Available since January http://download.kde.org/stable/snorenotify/0.7.0/src/snorenotify-0.7.0.tar.xz.mirrorlist | Snorenotify is a multi platform Qt notification framework. Using a plugin system it is possible to create notifications with many different notification systems on Windows, Mac OS and Unix and mobile Devices.

windows.pl IRCnet

Chatraum - 23 Besucher - vor 124 Minuten - aktuelles Topic: https://www.youtube.com/watch?v=4FtJsNEtXYs wakacje idom
Kategorie: Microsoft Windows Polen Chaträume

unlimited freenode

Chatraum - 6 Besucher - vor 124 Minuten - aktuelles Topic: http://unlimited.io | JuopunutBear & DirtyRacun support | We will not help with RUUing, HTC Dev Unlock & Root | Windows is not supported | Guest nicks not allowed | NO PM'ing without asking, Do NOT ask for ETAs or future plans, NO off-topic convo's | NEVER paste to channel - use pastebin: Type !info pastebin

GoraKviz GeekShed

Chatraum - 2 Besucher - vor 115 Minuten - aktuelles Topic: * Winamp, iTunes https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.pls* Windows Media Player https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.asx* Real Player https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.ram* QuickTime https://control.internet-radio.com:219

GoraBot GeekShed

Chatraum - 2 Besucher - vor 115 Minuten - aktuelles Topic: ~AndChat40@8698E528.D1E7207F.4FB2B673.IP * Winamp, iTunes https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.pls* Windows Media Player https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.asx* Real Player https://control.internet-radio.com:2199/tunein/radioselamgora.ram* QuickT

windowsXP DALnet

Chatraum - 3 Besucher - vor 123 Minuten - aktuelles Topic: If you want help with Windows XP, any other Windows version or computer issues, describe the problem or what you need. If anyone here and can help they usually will. You may wish to join #Windows7 or #Windows10 instead. Please be patient in waiting for a response; don't ask to ask, just ask.
Kategorie: Windows XP Chaträume

unix CaffieNET

Chatraum - 3 Besucher - vor 119 Minuten - aktuelles Topic: This channel is about UNIX, Linux, Mac OS X, BSD, and so on! | K3fka: ....why is compiling shex causing windows to retain 3000 processes | http://bobandgeorge.com/comics/archives/rick/0082.gif | If you want privacy, don't tell everyone everything about yourself on social media!
Kategorie: UNIX Chaträume

windows support (17)   windows 10 (16)   windows 7 (150)   windows help (20)  

<      3       4       5       6       7      >   
 


Chat-Verzeichnis:    Betriebssysteme Chat    AIX Chat    BeOS Chat    BSD Chat    FreeBSD Chat    FreeDOS Chat    FreeNAS Chat    GNU Chat    Google Android Chat    HPUX Chat    Illumos Chat    iOS Chat    KnightOS Chat    Linux Chat    Mac OS Chat    MeeGo Chat    . . .