Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!
 
Chat-Suche :  vidin
Ergebnisse 1 - 6 von 6  (0,301 Sekunden)

Vidin Chaträume

Kategorie:  International  >  Europa  >  Bulgarien  >  Vidin
 


vidin UniBG

Chatraum - 4 Besucher - aktuelles Topic: '={ Online Radio Vidin-BG | for Winamp : http://radio.net-surf.eu:8000/listen.pls   | WebChat for Tablets and Mobile http://webchat.net-surf.eu:7778  | http://chat.net-surf.eu:9090 }='
Kategorie: Vidin Chaträume

Vidin FreeUniBG

Chatraum - 2 Besucher - aktuelles Topic: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Kategorie: Vidin Chaträume

vidin BgIRC

Chatraum - 10 Besucher - aktuelles Topic: Kein Topic
Kategorie: Vidin Chaträume

vidin ABVNet

Chatraum - 3 Besucher - aktuelles Topic: Kein Topic
Kategorie: Vidin Chaträume

vidin Undernet

Chatraum - 2 Besucher - aktuelles Topic: Kein Topic
Kategorie: Vidin Chaträume

vidin OptiLan

Chatraum - 1 Besucher - aktuelles Topic: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Kategorie: Vidin Chaträume

bulgarian (6)   lovech (4)   bulgaria (34)   karlovo (2)