Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!
 
Chat-Suche :  vidin
Ergebnisse 1 - 5 von 5  (0,284 Sekunden)

Vidin Chaträume

Kategorie:  International  >  Europa  >  Bulgarien  >  Vidin
 


Vidin FreeUniBG

Chatraum - 2 Besucher - vor 38 Minuten - aktuelles Topic: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Kategorie: Vidin Chaträume

vidin BgIRC

Chatraum - 10 Besucher - vor 44 Minuten - aktuelles Topic: Kein Topic
Kategorie: Vidin Chaträume

vidin Undernet

Chatraum - 2 Besucher - vor 46 Minuten - aktuelles Topic: Kein Topic
Kategorie: Vidin Chaträume

vidin UniBG

Chatraum - 2 Besucher - vor 27 Minuten - aktuelles Topic: Kein Topic
Kategorie: Vidin Chaträume

vidin OptiLan

Chatraum - 1 Besucher - vor 32 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Kategorie: Vidin Chaträume

bg (3)   rakovski (1)   bulgarian (7)   stara zagora (3)