Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!

 
Chat-Suche :  svishtov
Ergebnisse 1 - 2 von 2  (0,070 Sekunden)

Svishtov Chaträume

Kategorie:  International  >  Europa  >  Bulgarien  >  Svishtov
 

Svishtov BGirc.com

Chatraum - 5 Besucher - vor 237 Minuten - aktuelles Topic: «»«»«»«»«»«» Welcome to Svishtov «»«»«»«»«»«»«»
Kategorie: Svishtov Chaträume

svishtov FreeUniBG

Chatraum - 2 Besucher - vor 229 Minuten - aktuelles Topic: Kein Topic
Kategorie: Svishtov Chaträume

bulgaria (22)   bulgarian (7)   haskovo (4)   dimitrovgrad (3)   lom (1)   samokov (1)  Bulgarien Chaträume

Bulgaria BGirc.com

Chatraum - 298 Besucher - vor 237 Minuten - aktuelles Topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategorie: Bulgarien Chaträume

refugia.bulgaria Rizon

Chatraum - 5 Besucher - vor 239 Minuten - aktuelles Topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria ABVNet

Chatraum - 32 Besucher - aktuelles Topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria BGirc.org

Chatraum - 38 Besucher - aktuelles Topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria freenode

Chatraum - 17 Besucher - vor 239 Minuten - aktuelles Topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria Rizon

Chatraum - 27 Besucher - vor 239 Minuten - aktuelles Topic: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria ZoneBG

Chatraum - 10 Besucher - vor 218 Minuten - aktuelles Topic: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria FreeUniBG

Chatraum - 196 Besucher - vor 229 Minuten - aktuelles Topic: www.FreeUniBG.eu - www.facebook.com/FreeUniBG
Kategorie: Bulgarien Chaträume

ethnica.bulgaria Rizon

Chatraum - 4 Besucher - vor 239 Minuten - aktuelles Topic: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria OptiLan

Chatraum - 77 Besucher - vor 225 Minuten - aktuelles Topic: Optilan Official Channel
Kategorie: Bulgarien Chaträume


eu (3)   plovdiv (7)   europa (19)   bulgarian (7)  

<      1       2       3      >