Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!

 
Chat-Suche :  sevlievo
Ergebnisse 1 - 1 von 1  (0,077 Sekunden)

Sevlievo Chaträume

Kategorie:  International  >  Europa  >  Bulgarien  >  Sevlievo
 

sevlievo FreeUniBG

Chatraum - 2 Besucher - vor 37 Minuten - aktuelles Topic: Kein Topic
Kategorie: Sevlievo Chaträume

montana (4)   bulgaria (22)   bg (1)   samokov (1)   bulgarian (7)   varna (6)  Bulgarien Chaträume

Bulgaria BGirc.com

Chatraum - 209 Besucher - vor 43 Minuten - aktuelles Topic: Äíåñ ñå íàâúðøâàò 110 ãîäèíè îò îáÿâÿâàíåòî íà íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ. Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategorie: Bulgarien Chaträume

refugia.bulgaria Rizon

Chatraum - 6 Besucher - vor 45 Minuten - aktuelles Topic: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria FreeUniBG

Chatraum - 154 Besucher - vor 37 Minuten - aktuelles Topic: ×åñòèò ïðàçíèê, Áúëãàðè! http://blog.freeunibg.eu/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0/
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria ABVNet

Chatraum - 32 Besucher - aktuelles Topic: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria BGirc.org

Chatraum - 39 Besucher - aktuelles Topic: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria freenode

Chatraum - 21 Besucher - vor 45 Minuten - aktuelles Topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria Undernet

Chatraum - 2 Besucher - vor 45 Minuten - aktuelles Topic: Dobre doshli v #Bulgaria
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria OptiLan

Chatraum - 109 Besucher - vor 30 Minuten - aktuelles Topic: ×åñòèò ðîæäåí äåí íà áîáî æåëàåì ìó âñè÷êî íàé-õóáàâî! ( by OptiLan Team )
Kategorie: Bulgarien Chaträume

Bulgaria ZoneBG

Chatraum - 12 Besucher - vor 20 Minuten - aktuelles Topic: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Kategorie: Bulgarien Chaträume

ethnica.bulgaria Rizon

Chatraum - 5 Besucher - vor 45 Minuten - aktuelles Topic: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Kategorie: Bulgarien Chaträume


rousse (6)   eu (3)   european (9)   sandanski (1)  

<      1       2       3      >