Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!
 
Chat-Suche :  php
Ergebnisse 41 - 50 von 1144  (0,078 Sekunden)*

PHP Chaträume

Kategorie:  Computer  >  Programmierung  >  PHP
 

Berserk Rizon

Chatraum - 7 Besucher - aktuelles Topic: Welcome to berserk paradise| Battles statistics: http://history.unixstorm.org/ and http://esim.cf/ | Damage Calculator: http://calc-esim.tk/ | Company Calculator: http://ideacode.pl/e-sim-calculator/ | oficial music: https://www.youtube.com/watch?v=kyeT6FkA8vo | Table e-sim: http://e-simtrade.com/other-TableMaker.php | Trade: http://esim.dooge.eu/ and http://e-simtrade.com/ProductMarke

gcw freenode

Chatraum - 39 Besucher - aktuelles Topic: GCW Zero Support Channel - www.gcw-zero.com - Community Wiki: http://wiki.gcw-zero.com/Quick_Start_Guide - Newest firmware: www.gcw-zero.com/updates - Official software repository: http://repo.gcw-zero.com - Dingoonity forums disclaimer: http://uk.omg.li/OJJv - Dingoonity forums reminder: http://uk.omg.li/SQEa - Development Channel: #opendingux - Latest news: gcw-zero.com/news.php?id=16

Shake ABVNet

Chatraum - 165 Besucher - aktuelles Topic: Äîáðå äîøëè â #Shake !!! Êàíàë çà ñìèñëåíè ðàçãîâîðè,ëàô è õóìîð,áåç âóëãàðíè íèêîâå è îáèäè,ïðèÿòåí ÷àò! Ïðàâèëà íà êàíàëà https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/134-pravila-na-shake/  | Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http://stats.chatbg.info/

wikipedia-en-accounts-devs freenode

Chatraum - 18 Besucher - aktuelles Topic: ACC development channel. | If you push to enwikipedia-acc/master, you will be shot by FL4 | stwalkerster's branch: https://accounts-dev.wmflabs.org/newinternal/internal.php | HMB deploy command: !accdeploy / eg: !accdeploy origin/master | Sand: http://is.gd/accdev | Git: http://is.gd/accgit | Bugs: http://is.gd/accbug | recognised repos: origin | Nagf: http://is.gd/accnag
Kategorie: Wikipedia Entwicklung Chaträume

ed freenode

Chatraum - 14 Besucher - aktuelles Topic: Standard text editor | "All editors frustrate, but ed often amazes while others disappoint." http://plan9.bell-labs.com/magic/man2html/1/ed | http://wolfram.schneider.org/bsd/7thEdManVol2/edtut/edtut.pdf | Ref: http://www.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/ed.html | Tutorial http://wiki.bash-hackers.org/doku.php?id=howto:edit-ed | http://sdf.lonestar.org/index.cgi?tutorials/ed

libcouchbase freenode

Chatraum - 16 Besucher - aktuelles Topic: Couchbase 4.5 out now at couchbase.com/downloads – General discussion of Couchbase client library development including Ruby, node.js, Go, Perl, PHP, Java, .NET, C/C++ and connectors for Hadoop, Spark and others. Read more about developing: developer.couchbase.com/documentation/server/4.1/developer-guide/intro.html. More audience: forums.couchbase.com. More chat: gitter.im/couchbase/d

suna.srb Rizon

Chatraum - 4 Besucher - aktuelles Topic: products_01 cool_02 week_02 cool_03 week_03 eq_01 eq_02 eq_03 http://prntscr.com/du1xuz /// Corlough13 - Ahnan /// Knew8PD7t1 /// http://prntscr.com/e70qyo http://prntscr.com/e70r1g /// http://spectate.netne.net/battleid2.php?id=55342&server=suna [21:43:17] <~Mungos2> jebo te bog http://prntscr.com/eu2gcw /// meb20172017 - Enderun Mektebi
Kategorie: Sun Serbien Chaträume

NX freenode

Chatraum - 6 Besucher - aktuelles Topic: 2X NX: http://code.2x.com/linuxterminalserver includes GPL server, client and libraries source code! !M NX 3.0.0 http://www.nomachine.com/sources.php! FreeNX-0.7.3 'Priscilla One Year Edition' out (support for NoMachine 3.2.0 and shadow support) FreeNX requires !M NXlibs (GPL) - Rel.Notes: http://tinyurl.com/cqmaq3 - FAQ: http://tinyurl.com/nomfaq http://freenx.berlios.de/info.php - Know

phpeclipse freenode

Chatraum - 4 Besucher - aktuelles Topic: PHPEclipse - Open source PHP dev environment for Eclipse - http://www.phpeclipse.com - Stable 1.1.9 (Eclipse 3.2.x): http://update.phpeclipse.net/update/stable/1.1.x - Stable 1.2.3 (Eclipse 3.3.x & 3.4.x): http://update.phpeclipse.net/update/stable/1.2.x - Nightly (Eclipse 3.3.x & 3.4.x): http://update.phpeclipse.net/update/nightly - Explaining your problem is half the solution and pleas
Kategorie: Eclipse PHP Chaträume

ada (36)   scripting (82)   code (618)   lua (29)  

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Chat-Verzeichnis:    Programmierung Chat    ActionScript Chat    Ada Chat    Agda Chat    Ajax Chat    APIs Chat    ASCII Chat    Assembler Chat    ATS Chat    Bash Chat    Basic Chat    C Chat    C# Chat    C++ Chat    Caml Chat    Cascading Style Sheets Chat    . . .