Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!
 
Chat-Suche :  irc help
Ergebnisse 1 - 10 von 476  (0,102 Sekunden)

IRC Help Chaträume

Kategorie:  Medien  >  Internet  >  Chat  >  IRC  >  IRC Help
 


help.irc Omerta

Chatraum - 5 Besucher - vor 104 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to the *IRC* help channel join #help for game related questions - Turkce IRC Yardim kanali: #help.irc.tr | Nobody responding? Try http://wiki.barafranca.com/IRC or mail irc@barafranca.com | We can't unban you from official channels -> #help | Banned? mail irc@barafranca.com | Ask your question right away, we'll respond ASAP!
Kategorie: IRC Chaträume

help.irc.tr Omerta

Chatraum - 2 Besucher - vor 104 Minuten - aktuelles Topic: Turkce IRC Yardim Kanalina Hosgeldiniz.| Oyun ile ilgili sorular için: #help.tr| Voice (+) almak icin bekleyiniz, NOTICE ATMAYINIZ, PM GITMEYINIZ! | Kimse yoksa bunu deneyin: http://wiki.barafranca.com/index.php/IRC/Main_Page | Tüm þikayet ve istekleriniz için irc@barafranca.com a mail atabilirsiniz.
Kategorie: IRC Chaträume

irc.dal.net DALnet

Chatraum - 11 Besucher - vor 115 Minuten - aktuelles Topic: -=Welcome to #Irc.DAL.net ENGLISH ONLY in here or meet the K\B=- Helping Channels=- Basic #help, #irchelp, #mirc - Services: #dalnethelp - IRCop/Password: #operhelp - Virus/Hack: #nohack, #virusfree - Scripts: #scripting, #helpdesk, #eggdrops Non IRC: #dragonrealm VISIT http://www.dal.net
Kategorie: IRC Chaträume

help WeNet

Chatraum - 35 Besucher - vor 100 Minuten - aktuelles Topic: Официальный канал помощи по IRC сети WeNet. На канале запрещены разговоры не по теме (оффтопик), мат, флуд, выделение шрифтами, /me и скрипты. Сайт и правила канала: http://www.wenet.su/help |UTF-8: /server irc.wenet.ru:6677| другие серверы сети: irc.erft.ru, irc.deepforestmusic.ru, us.wenet.su


help EsperNet

Chatraum - 129 Besucher - vor 111 Minuten - aktuelles Topic: http://www.esper.net/help.php | This is not a Minecraft help channel (http://bitty.io/kramerc/5744972) | Have a question? Just ask! Please be polite and patient in doing so. Help out others if you can. | Please don't ask for help on behalf of others, have them ask instead. | EsperNet doesn't provide cloaking, vHosts or BNCs. | Please don't give out IRC or Services command shortenings

irchelp UnitedChat

Chatraum - 37 Besucher - vor 100 Minuten - aktuelles Topic: [Services: Online] - Welcome To #IRChelp - one of UnitedChat's oldest and greatest help channels. State your question and wait patiently for a helper to assist you. Don't pm the ops (@) or voices (+) Without Permission. For registration, password and other questions: http://www.unitedchat.net/faq.html and read our helpers' rules before doing so - Thank you for flying UnitedChat!
Kategorie: IRC Chaträume

help ABVNet

Chatraum - 9 Besucher - vor 116 Minuten - aktuelles Topic: Äîáðå äîøëè â ABVNet Network - Íàé ãîëÿìàòà Áúëãàðñêà IRC ìðåæà - Ïîëçâàéòå - /msg ns help - /msg cs help - çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ïîñåòåòå îôèöèàëíèòå ñàéò è ôîðóì íà ìðåæàòà êîèòî ùå íàìåðèòå íà àäðåñè - https://abvnet.org/ | https://forum.abvnet.org/

irchelp freenode

Chatraum - 27 Besucher - vor 117 Minuten - aktuelles Topic: http://www.irchelp.org/ -- Get help with IRC - Ask your question in the channel -- This is the Freenode Network - You can find network staff in #freenode -- Help us, help you, help us all! https://github.com/irchelp/wio
Kategorie: IRC Chaträume

help ChatLounge

Chatraum - 12 Besucher - vor 113 Minuten - aktuelles Topic: Official ChatLounge IRC Network Help Channel - Please be patient in waiting for a reply. | FAQ: https://chatlounge.net/faq | '/msg NickServ help' and '/msg ChanServ help' should answer most questions. | English only, please. | This channel is only for questions relating to the network, whether policy related or for assistance with services and commands.

help OnlineGamesNet

Chatraum - 174 Besucher - vor 104 Minuten - aktuelles Topic: IRC Help channel - for channel registrations or account issues write your problem to HelpServ (/support YOURPROBLEM) / For general questions visit our wiki http://wiki.onlinegamesnet.net/ | Do not query Ops (@) without permission [-#support: Supporters available! ] All languages are allowed. This channel is international!

sms (25)   icq (51)   irc games (38)   ctcp (8)  

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Chat-Verzeichnis:    Chat Chat    ICQ Chat    Jabber Chat    SMS Chat    XMPP Chat    . . .