Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!

 
Chat-Suche :  facebook
Ergebnisse 1 - 10 von 341  (0,056 Sekunden)*

Facebook Chaträume

Kategorie:  Medien  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 


facebook freenode

Chatraum - 30 Besucher - aktuelles Topic: ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Kategorie: Facebook Chaträume

Facebook OperaNet

Chatraum - 2 Besucher - aktuelles Topic: ææææææ Welcome to Operanet and #facebook. Join #lounge the official chat channel. Play brain games in #Blues. Play IRC uno in #Uno. For a warm and friendly chat session join #India. How long a minute is depends on which side of the bathroom door you're on. :) æææ
Kategorie: Facebook Chaträume

facebook DALnet

Chatraum - 10 Besucher - aktuelles Topic: Welcome to #facebook @ dal.net - https://www.facebook.com/groups/users.dal.net/ | Join => https://www.facebook.com/groups/DALnetCommunity/
Kategorie: Facebook Chaträume

Bulgaria BGirc.com

Chatraum - 377 Besucher - aktuelles Topic: • • • BGIRC Network Âè ïîæåëàâà Âåñåëè Ïðàçíèöè! • • • Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategorie: Bulgarien Chaträume

facebook NationCHAT

Chatraum - 9 Besucher - aktuelles Topic: https://www.facebook.com/NationCHAT
Kategorie: Facebook Chaträume

Facebook BrIRC.net

Chatraum - 3 Besucher - aktuelles Topic: #Facebook
Kategorie: Facebook Chaträume

sssd freenode

Chatraum - 56 Besucher - aktuelles Topic: SSSD 2.0.0 and 1.16.3 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Google+: http://goo.gl/yUgtr | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML.

bvplug freenode

Chatraum - 5 Besucher - aktuelles Topic: BVP Linux User Group | bvplug.org | facebook.com/bvplug. | Update: antariksh is offline for a while | Say antariksh: newbie to get started with Open Source Contribution, antariksh: git to learn git, antariksh: irc to get started with using irc, antariksh: mozilla to get started with contributing to Mozilla (Ping MrDHat/spacetime for any help with mozilla, spacetime/DarthCodus for help wi
Kategorie: Linux Chaträume

social networking (3)  

<      1       2       3       4       5      >