Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!
 
Chat-Suche :  bulgarien
Ergebnisse 1 - 10 von 30  (0,066 Sekunden)

Bulgarien Chaträume

Kategorie:  International  >  Europa  >  Bulgarien
 


bulgarien DALnet

Chatraum - 1 Besucher - vor 49 Minuten - aktuelles Topic: Kein Topic
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria UniBG

Chatraum - 76 Besucher - vor 33 Minuten - aktuelles Topic: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria freenode

Chatraum - 18 Besucher - vor 49 Minuten - aktuelles Topic: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Kategorie: Bulgarien Chaträume

classica.​bulgaria Rizon

Chatraum - 3 Besucher - vor 49 Minuten - aktuelles Topic: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria BgIRC

Chatraum - 39 Besucher - vor 47 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Kategorie: Bulgarien Chaträume


euriona-bulgaria Rizon

Chatraum - 7 Besucher - vor 49 Minuten - aktuelles Topic: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria ShakeIT

Chatraum - 58 Besucher - vor 35 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to ​#Bulgaria )
Kategorie: Bulgarien Chaträume

bulgaria Undernet

Chatraum - 4 Besucher - vor 49 Minuten - aktuelles Topic: Dobre doshli v ​#Bulgaria
Kategorie: Bulgarien Chaträume

sniper.​ant Rizon

Chatraum - 6 Besucher - vor 49 Minuten - aktuelles Topic: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Kategorie: Computerspiele Chaträume

Bulgaria ABVNet

Chatraum - 252 Besucher - vor 48 Minuten - aktuelles Topic: Òîïèêúò îòèäå äà ïàñå! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Kategorie: Bulgarien Chaträume

eu (26)   bulgaria (29)   europe (74)   rousse (6)  <   1    2    3    >   
 


Chat-Verzeichnis:    Europa Chat    Albanien Chat    Andorra Chat    Österreich Chat    Weißrussland Chat    Belgien Chat    Bosnien Herzegowina Chat    Kroatien Chat    Zypern Chat    Tschechische Republik Chat    Dänemark Chat    England Chat    Estland Chat    Finnland Chat    Frankreich Chat    Deutschland Chat    . . .