Chat-Suche    Chat-Verzeichnis    Über irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Suche Chaträume im Internet Relay Chat und betrete sie von hier aus mit deinem Browser oder einer Chat-App!
 
Chat-Suche :  bnc
Ergebnisse 11 - 20 von 178  (0,060 Sekunden)*

BNC Chaträume

Kategorie:  Computer  >  Software  >  Bouncers  >  BNC
 


BNC.Dev SwiftIRC

Chatraum - 3 Besucher - vor 22 Minuten - aktuelles Topic: »|« #BNC.Dev - #BNC Development Channel »|« Changelog: http://freebnc.co.uk/changelog.txt »|« Projects: FreeBNC mSL bot, BNC Control Panel & Mass DNS lookup »|«
Kategorie: BNC Entwicklung Chaträume

bnc SimosNap

Chatraum - 22 Besucher - vor 23 Minuten - aktuelles Topic: :):):):):)Canale bnc ufficiali SimosNap sito web http://mondochatservice.altervista.org/ oppure in canale fai !bnc no parking grazie:):):):):)
Kategorie: BNC Chaträume

zairc-bnc ZAIRC

Chatraum - 5 Besucher - vor 20 Minuten - aktuelles Topic: ZAIRC BNC Channel | Server Status: ONLINE | Note: This BNC only connects to ZAIRC. | Type !request to request a BNC account.
Kategorie: BNC Chaträume

bnc DigitalIRC

Chatraum - 6 Besucher - vor 33 Minuten - aktuelles Topic: Please use $request to request a bouncer | You must have had your nickname registered for 14 days BEFORE you can request a bouncer | Connect to the web admin interface at https://bouncer.digitalirc.org:8000/ | Connect to IRC bouncer at bouncer.digitalirc.org 8000 over SSL
Kategorie: BNC Chaträume

BNC Frozen-IRC

Chatraum - 3 Besucher - aktuelles Topic: .::[ Frozen IRC BNC Channel ]::. .::[ Du kan få en gratis BNC igennem os, eneste krav er du kun må bruge den her på]::.
Kategorie: BNC Chaträume


bnc PonyChat

Chatraum - 22 Besucher - vor 25 Minuten - aktuelles Topic: The room for PonyChat's BNC | ;help ;request ;rules | https://ponychat.net/help/bnc/ | For in-bnc help: /msg ?admin Help
Kategorie: BNC Chaträume

OGN-BNC-support OnlineGamesNet

Chatraum - 3 Besucher - vor 26 Minuten - aktuelles Topic: Do not query OPS (@) without their permission. Idling in #OGN-BNC-support is forbidden. | Don't interfere in other users.
Kategorie: BNC Chaträume

bnc DALnet

Chatraum - 9 Besucher - vor 35 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to #bnc - NO : Bad Nick, Bad Word, Spam, Invite, Worm, Flood, Repeat, Caps, Harrass. http://sukamovie.co
Kategorie: BNC Chaträume

apple WeNet

Chatraum - 59 Besucher - vor 20 Minuten - aktuelles Topic: Äîáðî ïîæàëîâàòü íà íàø êàíàë. Ýòîò êàíàë íå èìååò ÍÈÊÀÊÎÃÎ îòíîøåíèÿ ê êîìïàíèè Apple//Ñòèâ Äæîáñ 1955-2011//. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ BNC-àêêàóíòà ïðî÷èòàéòå ïðàâèëà: !ïðàâèëà.::.Òàêæå Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü è äðóãóþ èíôîðìàöèþ: !õîñòû , !íàñòðîéêà.::.Íàø ñåðâåð irc.erft.ru:6667 .::. web-interface: http://irc.erft.ru
Kategorie: Apple Chaträume

freebnc (14)   shroudbnc (3)   bouncers (15)   bouncer (52)  

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Chat-Verzeichnis:    Bouncers Chat    FreeBNC Chat    Psybnc Chat    sBNC Chat    shroudBNC Chat    ZNC Chat    . . .